Menu

CZY PRACODAWCA MOŻE ŻĄDAĆ ZWROTU KOSZTÓW SZKOLEŃ PRACOWNIKA?

PRAWO PRACY

zwrot kosztow pracodawcy

Jedną z podstawowych zasad prawa pracy, która wyrażona została w art. 17 k.p. jest zasada wobec której pracodawca obowiązany jest ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Kodeks pracy jednak nie narzuca na pracodawcę obowiązku ponoszenia kosztów szkoleń pracownika.

Możliwa jest jednak sytuacja, w której strony stosunku pracy decydują się na zawarcie umowy o podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Powyższe wynika z brzmienia przepisów art. 1031 - 1035 k.p. Przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych kodeks pracy rozumie zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Pracownik, który podnosi swoje kwalifikacje zawodowe posiada uprawnienie do:

  1. urlopu szkoleniowego,
  2. zwolnienia z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania.

Ponadto za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Umowa szkoleniowa

Pracodawca może zdecydować się na zawarcie z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe umowy szkoleniowej, określającej wzajemne prawa i obowiązki stron. Umowa o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych stanowi umowę prawa pracy, związaną z umową o pracę, lecz od niej odrębną. Umowa szkoleniowa zawierana jest przede wszystkim w celu zobowiązania pracownika do pozostawania w zatrudnieniu u pracodawcy przez określony czas po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Umowa taka powinna zostać każdorazowo zawarta w formie pisemnej i nie może zawierać postanowień, które dla pracownika byłyby mniej korzystne niż przepisy prawa pracy.

Obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę

Zgodnie z treścią art. 1035 k.p. pracodawca może żądać od pracownika zwrotu kosztów szkoleń, w określonych sytuacjach na które wskazuje ww. przepis. Pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe:

  1. który bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie podnoszenia kwalifikacji zawodowych albo przerwie podnoszenie tych kwalifikacji,
  2. z którym pracodawca rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy, w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po jego ukończeniu, w terminie określonym w umowie, o której mowa w art. 1034, nie dłuższym niż 3 lata,
  3. który w okresie wskazanym w pkt 2 rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem, z wyjątkiem wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn określonych w art. 943,
  4. który w okresie wskazanym w pkt 2 rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 lub art. 943, mimo braku przyczyn określonych w tych przepisach
- jest obowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na ten cel z tytułu dodatkowych świadczeń, w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia.

Ponadto zobowiązanie pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych nie może dotyczyć okresu dłuższego niż 3 lata. Tym samym postanowienie umowne nakładające na pracownika obowiązek pozostawania w zatrudnieniu u pracodawcy przez okres dłuższy niż 3 lata należy uznać za mniej korzystne niż przepisy prawa pracy tym samym za nieważne.

Źródła:
  1. Kodeks pracy;
  2. E. Maniewska [w:] K. Jaśkowski, E. Maniewska, Komentarz aktualizowany do Kodeksu pracy, LEX/el. 2022, art. 103(1), art. 103(2), art. 103(3), art. 103(4), art. 103(5), art. 103(6).
opublikowano: 10.05.2022 r.

Blog

Poniższe artykuły blogowe przybliżą Państwu zagadnienia prawne objęte opisywanym tematem. Na blogu znajdą Państwo szereg informacji i porad, które mogą okazać się przydatne w rozwiązaniu problemów prawnych.

Jeśli potrzebują Państwo profesjonalnej, zindywidualizowanej porady prawnej – zapraszam do kontaktu z kancelarią.

Kontakt

NIP: 5170404383