Menu

Sprzeczność rozwodu z dobrem małoletnich dzieci małżonków, czyli kiedy Sąd nie orzeknie rozwodu

PRAWO RODZINNE

sprzecznosc rozwodu z dobrem dzieci

We wcześniejszym artykule przedstawione zostało zagadnienie rozwodu. Przypomnieć należy, że aby Sąd mógł orzec rozwód muszą zostać łącznie spełnione określone przesłanki takie jak: zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Występują jednak sytuacje, kiedy pomimo zaistnienia zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego Sąd nie będzie mógł orzec rozwodu.

Kiedy Sąd nie orzeknie rozwodu pomimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego?

W obowiązującym stanie prawnym wyróżnia się kilka negatywnych przesłanek rozwodowych. Sąd nie orzeknie rozwodu  zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, jeśli:

  1. wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci,
  2. z innych względów rozwód byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego,
  3. rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia a drugi z małżonków nie wyraża zgody na rozwód.

Zajmijmy się pierwszą z wyżej wymienionych negatywnych przesłanek rozwodowych. Ustawodawca przyjął zasadę w świetle której wnioskować należy, że nawet jeśli występuje trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego i nie istnieją żadne szanse na reaktywacje małżeństwa to rozwód nie zostanie orzeczony jeśli w skutek niego miałoby ucierpieć dobry wspólnych małoletnich dzieci małżonków. Pojęcie dobra dziecka nie zostało w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym zdefiniowane. W piśmiennictwie prawniczym dobro dziecka rozumie się najczęściej jako zespół wartości duchowych i materialnych niezbędnych do właściwego rozwoju fizycznego i duchowego dziecka, zarówno w wymiarze intelektualnym, jak i moralnym, oraz koniecznych do prawidłowego przygotowania do pracy dla dobra całego społeczeństwa.

Jak podkreśla Sąd Apelacyjny w Rzeszowie w sprawie o sygn. akt I ACa 83/10 - przesłanka określona w art. 56 § 2 k.r.o. ma na celu ochronę dziecka przed negatywnymi skutkami rozwodu rodziców, nie jest zaś w stanie go chronić przed skutkami rozkładu pożycia pomiędzy nimi. Dla stwierdzenia tej przesłanki konieczne jest zbadanie w postępowaniu sądowym wpływu rozkładu pożycia małżeńskiego na osobę dziecka, określenie warunków w jakich udzielenie rozwodu może wywołać bardziej ujemne skutki dla dziecka, aniżeli te które są wynikiem zupełnego i trwałego rozkładu pożycia między małżonkami - rodzicami dziecka. Z zasady w interesie dziecka leży, aby wychowywało się w rodzinie, w której prawidłowo realizowane są funkcje ojca i matki w tym, aby nie było rozłączone z żadnym z rodziców, chodzi jednak o rodzinę faktycznie funkcjonującą, a nie tylko utrzymywaną formalnie przez prawo.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że Sąd prowadząc sprawę rozwodową zobowiązany jest wydać takie orzeczenie, które w ocenie sędziego najlepiej zabezpieczy dobry wspólnych małoletnich dzieci małżonków. Omawiana negatywna przesłanka rozwodowa przestanie mieć zastosowanie, jeśli w toku postępowania rozwodowego dziecko małżonków ukończy 18 lat.

Źródła:
  1. Kodeks rodzinny i opiekuńczy;
  2. B. Wartenberg-Kempka [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. M. Fras, M. Habdas, Warszawa 2021, art. 56;
  3. Wyrok SA w Rzeszowie z 8.04.2010 r., I ACa 83/10.
opublikowano: 12.05.2022 r.

Blog

Poniższe artykuły blogowe przybliżą Państwu zagadnienia prawne objęte opisywanym tematem. Na blogu znajdą Państwo szereg informacji i porad, które mogą okazać się przydatne w rozwiązaniu problemów prawnych.

Jeśli potrzebują Państwo profesjonalnej, zindywidualizowanej porady prawnej – zapraszam do kontaktu z kancelarią.

Kontakt

NIP: 5170404383